Prijeđi na glavni sadržaj

Datum stupanja na snagu: 23.5.2023.
Zadnje ažurirano: 23.5.2023.

O ovim uvjetima pružanja usluge

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) je ELEKTRONIKHR, obrt za trgovinu i savjetovanje. Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, internet bankarstvom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI), kriptovalutama i pošalje narudžbu Prodavatelju, ili pošalje narudžbu pa artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Osnovni podaci o obrtu

ELEKTRONIKHR
Obrt za trgovinu i savjetovanje
Ul. Bartola Kašića 55
10360 — Sesvete

Obrt upisan u Obrtni registar:
KLASA: UP/I-330-02/23-001/40
URBROJ: 251-06-11-3/006-23-2

Broj obrtnice: 21011506481
MBO: 98566393
OIB: 21023530525

Račun u Revolut Bank UAB
Broj računa: LT983250058100360584
BIC (SWIFT): REVOLT21

Putem web shopa www.elektronik.com.hr kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.
Cijene su bez PDV-a.
Prodavatelj je oslobođen plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13).
Sve cijene su izražene u eurima (€).
Službena valuta je euro (€).

ELEKTRONIKHR, obrt za trgovinu i savjetovanje, Bartola Kašića 55, 10360 Zagreb – Sesvete, vlasnik je web stranice www.elektronik.com.hr.

Naručivanje

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka pismenim će putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema adresu e-pošte, bit će obaviješten telefonskim putem.

Povrat i reklamacije

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu ELEKTRONIKHR-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i ELEKTRONIKHR-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem ELEKTRONIKHR web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Sve narudžbe koje ste postavili bit će tretirane kao ponuda za kupnju robe ili usluga od nas i imamo pravo odbiti takve ponude u bilo kojem trenutku. Prihvaćate da svaka automatska potvrda vaše narudžbe koju možete primiti od nas neće biti naše prihvaćanje vaše ponude za kupnju robe ili usluga oglašenih na web stranici. Do sklapanja ugovora doći će u trenutku kad otpremimo robu i pošaljemo e-poštu koji potvrđuje otpremu. Ugovor će se odnositi samo na one proizvode ili usluge čije smo otpreme potvrdili u potvrdi otpreme. Nećemo biti obvezni isporučiti bilo koju drugu robu ili usluge koje su bile dio vaše narudžbe sve dok otpremanje takve robe ili usluga nije potvrđeno u zasebnoj potvrdi otpreme.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014).

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 1. ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 2. ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 3. ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 4. ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
 5. ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ELEKTRONIKHR o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ELEKTRONIKHR, Bartola Kašića 55, 10360 Sesvete) ili elektroničkom poštom na admin@elektronik.com.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://elektronik.com.hr/uvjeti-pruzanja-usluge korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju ELEKTRONIKHR bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ELEKTRONIKHR zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca izvršit će se istim načinom plaćanja koji ste koristili za izvornu uplatu, osim ako izričito nismo ugovorili drugačije. Nećemo vam naplatiti nikakve naknade za povrat. Povrat sredstava bit će izvršen kada poslana roba stigne na naše skladište te bude pregledana.

Korisnik je dužan robu poslati na adresu ELEKTRONIKHR, Bartola Kašića 55, 10360 Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ELEKTRONIKHR-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi putem kontakt obrasca kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik (kupac) je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti ELEKTRONIKHR-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio ELEKTRONIKHR o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti OVDJE.

U slučaju materijalnih nedostataka Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen ili ogreben što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Zamjene nisu moguće. Ako svoj artikl želite zamijeniti, morate vratiti artikl i provesti novu narudžbu.

Odgovornost za materijalne nedostatke

ELEKTRONIKHR odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Zakon o obveznim odnosima potražite OVDJE.

Kupac je obvezan obavijestiti ELEKTRONIKHR o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti ELEKTRONIKHR u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Materijalni nedostaci za koje ELEKTRONIKHR odgovara

 1. za materijalne nedostatke stvari koju je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 2. za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 3. Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti, odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati, s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara,
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje ELEKTRONIKHR ne odgovara

 1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao trgovac djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 4. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

 1. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana od dana kad je otkrio nedostatak.
 2. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 3. Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan trgovca obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 4. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci

 1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka, kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio ELEKTRONIKHR o nedostatku, ovlašten je u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima:

 • zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,
 • zahtijevati od prodavatelja predaju drugog proizvoda bez nedostatka,
 • zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

ELEKTRONIKHR ovlašten je odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa člankom 419.a stavcima 2. i 3., ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni, odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao ELEKTRONIKHR-u naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Ako prodavatelj ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Kod proizvoda koji su pod jamstvom, vrijede uvjeti iz jamstva koje možete pronaći u istim ovim uvjetima kupovine.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

Izmjene

ELEKTRONIKHR web zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica www.elektronik.com.hr internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: ELEKTRONIKHR, Bartola Kašića 55, 10360 Sesvete ili putem kontakt obrasca.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Od 15. veljače 2016. kupci sporove također mogu alternativno riješavati putem internetske platforme za riješavanje sporova https://ec.europa.eu/consumers/odr.